Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad (MR)

Aan elke school, dus ook aan het Maerlant, is een Medezeggenschapsraad verbonden. De MR is een wettelijk orgaan dat instemming verleent of advies geeft ten aanzien van diverse beleidsstukken en controleert of gemaakte afspraken worden nagekomen. De MR vergadert 6 keer per jaar. De goedgekeurde notulen van de vergaderingen komen steeds hier te staan.

Het belang van de Medezeggenschapsraad op het Maerlant: 

Ouders, leerlingen en de school hebben allemaal belang bij medezeggenschap. Voor u als ouders is het zeker belangrijk om van de medezeggenschap gebruik te maken. Immers, uw kind brengt een zeer groot deel van de tijd door op school. Ze bouwen daar aan hun toekomst. Als ouder wil je graag dat je kind daartoe optimaal in staat gesteld wordt. Het bestuur en de directie hebben er als werkgever belang bij dat de medezeggenschapsraad bijdraagt aan kwaliteitsverbetering van beleid en het draagvlak voor beleid vergroot. Het personeel heeft belang bij goede arbeidsvoorwaarden en een prettig werkklimaat. Belangrijk is hierbij dat de medezeggenschapsraad, het schoolbestuur en de directie wel steeds voor hetzelfde belang staan: kwalitatief goed onderwijs in een veilige omgeving voor personeel en kinderen.

De bevoegdheden van de MR staan omschreven in de Wet Medezeggenschap op Scholen. De MR vergadert ongeveer 6 keer per jaar. De medezeggenschapsraad is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden met betrekking tot de school en kan hiervoor voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan de rector en/of het bestuur. De rector van de school voert hierbij namens het bestuur het overleg met de medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders, leerlingen en personeel.


Vergaderschema 2023-2024

Dinsdag 26 september 2023   
Dinsdag 14 november 2023
Dinsdag 16 januari 2024
Dinsdag 12 maart 2024 
Dinsdag 21 mei 2024
Dinsdag 2 juli 2024


De samenstelling van de MR 2023-2024:

 Personeelsgeleding:  Leerlinggeleding:  Oudergeleding:
 mw. J. de Doelder (voorzitter)  Tess Veldheer  dhr. O. van der Schalk
 dhr. M. Geuzendam  Savanna Dubbeling  dhr. E. Heskens
 dhr. P. Landzaad (notulist)  Anida Hasanovic
 mw. S. Peuk-Uclés van Rooijen 
 dhr. P. Stins    
 dhr. M. Swank (secretaris)    
 dhr. B. Verbeet    

Huishoudelijk Reglement 

De MR werkt onder een vastgesteld Huishoudelijk Reglement (HR). Omdat dit reglement een groot bestand is, is deze als Pdf-bestand beschikbaar. <Klik hier> voor het reglement.

Daar waar dit HR niet in voorziet hanteert de MR het vastgestelde MR-reglement van Galilei. Omdat dit reglement een groot bestand is, is deze als Pdf-bestand beschikbaar. Klik hier voor het reglement. 

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad (GMR)

Het Maerlant maakt deel uit van de onderwijsgroep Galilei. De wet geeft aan dat er voor deze stichting een overkoepelende medezeggenschapsraad de gang van zaken met betrekking tot het handelen van het bestuur van de stichting controleert. Deze raad wordt de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad genoemd. Ook voor deze raad is een reglement vastgesteld. In pdf-formaat kunt u dit lezen door hier te klikken.

Wanneer en hoe benadert u de medezeggenschapsraad?

Als u vragen heeft of ten aanzien van beleidszaken een punt in de vergadering aan de orde zou willen stellen dan kunt u contact opnemen met de Medezeggenschapsraad per e-mail j.doelder@maerlant.eu, mr@maerlant.eu of per telefoon via het centrale nummer van de school (0181-412210).

Hoe kunt u lid worden van de MR?

Als er een vacature ontstaat in de oudergeleding van de MR worden er verkiezingen uitgeschreven. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen voor deze taak wordt er schriftelijk gestemd. Alle ouders hebben stemrecht. Een vacature in de teamgeleding wordt door het betreffende team ingevuld.

 
Nieuws
Geslaagden 2023-2024
Verder lezen