Ondersteuning

1. Vmbo support

Maerlant heeft ervoor gekozen om de ondersteuning en begeleiding van leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte vorm te geven door met name in de onderbouw kleine klassen te realiseren. We streven naar een maximum aantal leerlingen van 15.
<lees meer>.
 

2. Individuele begeleidingstrajecten

Begeleiders passend onderwijs kunnen ingezet worden bij alle leerlingen binnen Maerlant waarbij sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. Zij bieden leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleiding op weg naar hun eindbestemming: het diploma. De inhoud van de begeleiding is maatwerk.
 

3. Remedial Teaching

Remedial teaching neemt een belangrijke plaats in binnen de school en is onderdeel van de leerlingbegeleiding. Leerlingen met specifieke leerproblemen kunnen extra ondersteuning krijgen van de remedial teacher en de orthopedagoge. Deze extra begeleiding zal in de praktijk het meeste plaatsvinden in de onderbouw. Leerlingen kunnen door de coach of afdelingsleider aangemeld worden bij het IBT (Intern Begeleidingsteam). Ook kan de leerling zelf om ondersteuning vragen. Afhankelijk van de aard van het probleem wordt vervolgens bekeken of de leerling extra hulp dient te krijgen van de coach, de vakdocent of de remedial teacher.
 

4. Dyslexie

Voor de nieuwe brugklasleerlingen geldt dat zij waar mogelijk nog vóór de zomervakantie samen met hun ouders worden uitgenodigd door de dyslexiespecialist. Tijdens dit gesprek wordt besproken welke faciliteiten de leerling nodig heeft om de start in de brugklas zo goed mogelijk te laten verlopen. De leerling ontvangt een individuele dyslexiekaart waarop de faciliteiten staan aangegeven. U kunt hierbij denken aan extra tijd, aangepaste (spelling)normering, tekstlay-out tenminste 12 punten, mondeling overhoren, gebruik van laptop/tablet, gebruik van Sprint+, toetsen maken in de trajectgroep. Dit varieert per leerling.

Het dyslexiebeleid van Maerlant staat uitgebreid beschreven in het dyslexiebeleidsplan. <lees meer>
 

5. Dyscalculie

Maerlant volgt de richtlijnen van het Dyscalculie Protocol Voortgezet Onderwijs en heeft een screeningsprocedure opgesteld voor het vaststellen van rekenproblemen.
 

6. Trainingen

- Faalangstreductie-/sociale vaardigheidstraining
- Rots en water training
- Van Examenvrees naar Examenfeest
 

7. Schoolmaatschappelijk werk

Wanneer leerlingen met zichzelf of hun omgeving in de knoop zijn geraakt en zij hier extra hulp/ondersteuning nodig hebben, kunnen zij voor een kortdurende begeleiding terecht bij de schoolmaatschappelijk werker die aan school is verbonden. In verband met de beperkte tijd loopt de verwijzing van de leerling via de coach en/of afdelingsleider en het ITB. 

Wanneer er langdurige begeleiding nodig is, zal de schoolmaatschappelijk werker, in overleg met ouders en leerling, een aanvraag doen bij het wijk-of gebiedsteam. De schoolmaatschappelijk werker is daarnaast de verbinding tussen school en het Centrum Jeugd en Gezin (CJG). 
 

8. Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

De jeugdverpleegkundige roept de leerlingen uit het tweede en vierde leerjaar van het voortgezet onderwijs op voor een preventief verpleegkundig onderzoek <link naar brief>. Dit onderzoek vindt op school plaats. Het onderzoek bestaat uit twee delen: een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek. De vragen worden individueel met de leerlingen nabesproken door de jeugdverpleegkundige.
 

9. Time-outvoorziening Rochade

Rochade wordt gezien als basisvoorziening voor gedragsmoeilijke leerlingen die (tijdelijk) niet goed functioneren op school. Het gaat om leerlingen die een grens hebben overschreden of dreigen te overschrijden. Ze zijn wel gemotiveerd of kunnen dat worden om hun opleiding binnen het reguliere onderwijs te vervolgen.

Nieuws
Aanmelding schooljaar 2024-2025
Verder lezen